• 1993
  Sept: Svendborg Golfbane
  1994
  Maj: Vestfyn Golfbane
  Sept: Odense Golfbane
  1995
  Maj: Svendborg Golfbane
  Juni: Lillebælt Golfbane
  Sept.: Odense E. Golfbane
  1996
  Maj: Sct. Knuds Golfbane
  Sept: Odense Golfbane
  1997
  Maj: Vestfyn Golfbane
  Sept: Lillebælt Golfbane
  1998
  Maj: Svendborg Golfbane
  Sept: Odense E. Golfbane
  1999
  Maj: Odense Golfbane
  Sept: Vestfyn Golfbane
  2000
  Maj: Lillebælt Golfbane
  Juni: Odense Golfbane
  Juli: Faaborg Golfbane
  Aug: Svendborg Golfbane
  Sept: Faaborg Golfbane
  2001
  April: Svendborg Golfbane
  Maj: Odense Golfbane
  Juni: Langeland Golfbane
  Aug: Vestfyn Golfbane
  Sept: Odense Golfbane
  2002
  Maj: Vestfyn Golfbane
  Juni: Svendborg Golfbane
  Juli: Faaborg Golfbane
  Aug: Lillebælt Golfbane
  Sept.: Langeland Golfbane
  2003
  Maj: Lillebælt Golfbane
  Juni: Odense Golfbane
  Juli:Blommenslyst Golfbane
  Aug: Langeland Golfbane
  Sept: Faaborg Golfbane
  2004
  Maj: Sct. Knuds Golfbane
  Juni: Vestfyn Golfbane
  Juli: Faaborg Golfbane
  Aug: Lillebælt Golfbane
  Sept: Odense Golfbane
  2005
  Maj: Svendborg Golfbane
  Juni:Blommenslyst Golfbane

 • Aug: Langeland Golfbane
  Sept: Lillebælt Golfbane
  2006
  Maj: Odense Golfbane
  Juni: Faaborg Golfbane
  Aug: Odense Eventyr
  Sept: Vestfyn Golfbane
  2007
  Maj: Gyldensteen Golfbane
  Juni: Lillebælt Golfbane
  Aug: Svendborg Golfbane
  Sept: Sct. Knuds Golfbane
  2008
  April: Odense E. Golfbane
  Juni: Blommenslyst Golfbane
  Aug: Langeland Golfbane
  Sept.: Faaborg Golfbane
  2009
  Maj: Barløseborg Golfbane
  Juni: Vestfyn Golfbane
  Aug: Midtfyn Golfbane
  Sept.: Odense Golfbane
  2010
  Maj: Lillebælt Golfbane
  Juni: Gyldensteen Golfbane
  Aug: Svendborg Golfbane
  Sept: Sct. Knuds Golfbane
  2011
  Maj: Faaborg Golfbane
  Juni: Langeland Golfbane
  Aug:Blommenslyst Golfbane
  Sept: Odense E. Golfbane
  2012
  Maj: Vestfyn Golfbane
  Juni: Barløseborg Golfbane
  Aug: Midtfyn Golfbane
  Sept: Odense Golfbane
  2013
  Maj: Lillebælt Golfbane
  Juni: Gyldensteen Golfbane
  Aug: Langeland Golfbane
  Sept: Svendborg Golfbane
  2014
  Maj: Sct. Knuds Golfbane
  Juni: Odense E. Golfbane
  Aug: Faaborg Golfbane
  Sept: Odense Golfbane
  2015
  Maj: Vestfyn Golfbane
  Juni: Midtfyn Golfbane
  Aug:Blommenslyst Golfbane
  Sept: Barløseborg Golfbane

 • 2016
  Maj: Golfklubben Lillebælt
  Juni: Golfklb. H C Andersen
  Aug:Golfklubben Langeland
  Sep: Svendborg Golfbane
  2017
  Maj: Sct. Knuds Golfbane
  Juni: Faaborg Golfbane
  Aug: Odense Golfbane
  Sept: Odense Eventyr
  2018
  Maj: Vestfyn Golfbane
  Juni: Lillebælt Golfbane
  Aug: Langesø Golfbane
  Sep: Midtfyn Golfbane
  2019
  Maj: Svendborg Golfbane
  Juni:Blommenslyst Golfbane
  Aug:Langeland Golfbane
  Sep: Barløseborg Golfbane
  2020
  Maj:Aflyst OdenseGolfbane
  Juni: Faaborg Golfbane
  Aug: Lillebælt Golfbane
  Sep: Sct. Knuds Golfbane
  2021
  Maj: Odense Golfbane
  Juni:H.C. Andersen
  Aug: Midtfyns Golfbane
  Sept:Odense Eventyr
  2022
  Maj:Vestfyn Golfbane
  Juni:Langeland Golfbane
  Aug: Langesø Golfbane
  Sept: Svendborg Golfbane